Ubytovací řád Penzionu 4 Dvory

Lenka Steinbauerová

Husova třída 37/91, 370 05, České Budějovice

IČO: 76514978

Tel. číslo: +420 603 355 533

Článek I.

Od všech ubytovaných osob bude ubytovatel vyžadovat předložení průkazu totožnosti, aby zjistil jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu k zápisu do domovní knihy. Host uhradí ubytování v den příjezdu.

 

Článek II.

Host při nástupu obdrží klíč od pokoje a kód k domu. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů, je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč. Penzion ubytuje hosta od 14:00 hodin příslušného dne, pokud není dohodnuto jinak, a host je povinen opustit pokoj v den odjezdu do 11:00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 22:00 hodin příslušného dne. Při neohlášeném prodloužení pobytu má ubytovatel právo přemístit hosta na jiný pokoj.

 

Provozovatel je povinen:

 • Odevzdat hostům prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním

 • Dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, provozovatel odpovídá za technický a hygienický stav penzionu

Host je povinen:

 • Seznámit se s Ubytovacím řádem Penzionu 4 Dvory a dodržovat jej

 • Nahlásit „domácího mazlíčka" ubytovateli, uhradit za něj poplatek a zodpovídá za případné škody jím způsobené

 • Uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku, pokud se předem nedomluví jiná cena, a to nejpozději při příjezdu.

 • Řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji

 • Při odchodu z pokoje zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout dveře do pokoje či apartmánu, při odjezdu vhodit klíč od pokoje do schránky, která se nachází u vchodových dveří uvnitř penzionu

 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování

 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

 • V době od 22:00 do 07:00 hodin je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní hosty nadměrným hlukem. Penzion 4 Dvory si vyhrazuje právo na okamžité vystěhování hosta v případě porušení nočního klidu či porušení zákazu kouření na pokoji

 • Uhradit útratu za konzumaci minibaru na pokoji v plné výši majiteli penzionu, provozní penzionu nebo částku zanechat při odjezdu na pokoji.

 

Host nesmí:

 • Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek apod.).

 • Používat na pokoji vlastní spotřebiče (nevztahuje se na holící strojky, fén, kulmu, žehličku na vlasy).

 • Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě pod pokutou 3 000 Kč a také přijímat a zvát do penzionu cizí osoby, které nejsou v penzionu řádně ubytovány.

 • Kouřit ve všech prostorách penzionu kromě zahradní části.

 • Při porušení zákazu kouření na pokoji, je stanovena pokuta ve výši 5 000 Kč.

 • Vstupovat na pokoje v silně znečištěných botách.

 • Být ubytován v penzionu, pokud je postižen infekční nemocí.

 

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěnými dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

Vyhrazujeme si právo na výběr kauce ve výši 100 EUR na osobu/ekvivalent v českých korunách dle aktuálního kurzu. Kauce bude navrácena při odjezdu z penzionu po kontrole pokoje.

 

Článek III.

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je penzion oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, a to v plné výši včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované hostem.

 

Článek IV.

Parkování vozidel hostů je možno před penzionem i v okolí bezplatné. V okolí se nenachází parkovací zpoplatněné zóny.

Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali na pokojích. Penzion ve smyslu § 434 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

Příjemný a ničím nerušený pobyt Vám přeje

Penzion 4 Dvory

 

 

 

 

©2023 www.pension4dvory.cz