Výpůjční řád jízdního kola

vydaný dle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen “NOZ”) fyzickou osobou Vít Steinbauer, IČO 12917745 se sídlem České Budějovice, Husova třída 37/91, PSČ 37005, nezapsanou v obchodním rejstříku jako provozovatelem půjčovny jízdních kol. (dále jen “pronajímatel” )

I.

Úvodní ustanovení


1.
Tento výpůjční řád upravuje práva a povinnosti pronajímatele na straně jedné a nájemce (dále jen “nájemce”) na straně druhé (společně dále též “smluvní strany”) ze smlouvy o nájmu jízdního kola typu Apache nebo Kelly´s CRX Cross (dale jen “jízdní kolo” nebo “předmět nájmu”) uzavřené dle ust. § 2201 a násl. NOZ.

2. Závazkový vztah mezi smluvními stranami vzniká uzavřením písemné smlouvy o nájmu jízdního kola (dále jen “Smlouva”) a řídí se ustanoveními Smlouvy, tohoto Výpůjčního řádu, platným Ceníkem pronajímatele a platnými právními předpisy České republiky, zejmána NOZ.

3. Předmět nájmu zůstává po celou dobu nájmu ve vlastnictví pronajímatele.

 

II.

Nájemce a uživatel jízdního kola

1. Nájemcem a smluvní stranou Smlouvy může být pouze osoba starší 18ti let, která je plně svéprávná.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s osobou, která jeví známky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek a nebo je u ní důvodná obava, že by při jízdě na jízdním kole mohla způsobit škodu na zdraví či majetku sobě nebo třetím osobám, či ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

3. Za veškeré škody způsobené na jízdním kole nebo v souvislosti s jejím provozem ze strany uživatele odpovídá nájemce, který uzavřel Smlouvu na příslušné jízdní kolo, a to v rozsahu dle platných právních předpisů a této Smlouvy jako by škodu způsobil sám.

 

III.

Rezervace jízdního kola

1. Zájemce o uzavření Smlouvy si může jízdní kolo rezervovat telefonicky na telefonním čísle +420 774 148 888 či +420 603 355 533, prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v průběhu pobytu v Penzionu 4 Dvory. Při rezervaci zájemce uvede:

 

  1. jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo zájemce,

  2. požadovaný počet kol,

  3. den a hodinu, kdy se dostaví k uzavření Smlouvy a převzetí předmětu nájmu. Hodina musí být stanovena tak, aby odpovídala otevírací době daného výdejního místa pronajímatele

  4. počet dní nájmu.

2. Emailová rezervace je považována za platnou, je-li zájemci ze strany pronajímatele potvrzena telefonicky nebo emailem.

3. Nedostaví-li se zájemce k uzavření Smlouvy do výdejního místa provozovatele ani 30 min po rezervovaném čase, rezervace propadá a pronajímatel je oprávněn rezervovaný předmět nájmu pronajmout jinému zájemci.

4. Nájemce bere na vědomí, že si Pronajímatel vyhrazuje právo na změnu provozní doby výdejního místa.IV.

Uzavření Smlouvy

1. Před uzavřením Smlouvy předloží zájemce pronajímateli alespoň dva z těchto svých dokladů totožnosti:

  1. platný občanský průkaz občana České republiky (nebo doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince nebo national identity card),

  2. platný cestovní pas,

  3. platný řidičský průkaz.

2. Nájemce složí při podpisu Smlouvy v hotovosti vratnou kauci ve výši 1.000,-Kč za každé výpůjčené jízdní kolo (dále jen “kauce”).

3. Kauce bude vrácena Nájemci v plné výši zpět oproti vrácení předmětu nájmu. Nájemce však výslovně souhlasí s tím, že je pronajímatel oprávněn započíst si proti kauci veškeré své pohledávky vůči nájemci vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu nájmu ze strany nájemce (uživatele), zejména z titulu poškození, zničení či odcizení předmětu nájmu či jeho příslušenství a dale případné náklady na výjezd pronajímatele do určeného místa z důvodů na straně nájemce (defekt, poškozené či nepojízdné kolo). V takovém případě kauce nájemci vrácena nebude, případně mu bude vrácena jen její odpovídající část. Započtením svých pohledávek vůči nájemci proti kauci neztrácí pronajímatel právo domáhat se vůči nájemci náhrady veškeré újmy, která nebude kryta kaucí.

4. Spolu s kolem si může nájemce pronajmout také ochrannou cyklistickou přilbu. Ceny za nájem přileb jsou uvedeny v Ceníku půjčovného koloběžky.

5.Nájemce uhradí při podpisu Smlouvy nájemné ve výši stanovené dle platného Ceníku půjčovného jízdního kola, a to oproti vystavení příslušného účetního dokladu.

6.Vzor Smlouvy je k dispozici na webových stránkách pronajímatele www.penzion4dvory.cz

 

 

 

V.

Převzetí předmětu nájmu a doba nájmu

1. Při podpisu Smluvy předá pronajímatel nájemci předmět nájmu včetně 1 ks zámku včetně klíčku.

2. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu v odpovídajícím technickém stavu.

3. Nájemce je povinen předmět nájmu při jeho převzetí prohlédnout a seznámit se s jeho technickým stavem a obsluhou. Případná drobná zjevná poškození předmětu nájmu nemající vliv na jeho provozuschopnost, zaznamenají smluvní strany do Smlouvy. Za poškození, která nebudou ve Smlouvě uvedena a budou shledána při vrácení předmětu nájmu, nese plnou odpovědnost nájemce.

4. Nájemce je povinen seznámit se při uzavření Smlouvy s Výpůjčním řádem a s pokyny pronajímatele pro užívání jízdního kola a v plném rozsahu je dodržovat po celou dobu nájmu. Podpisem Smlouvy nájemce prohlašuje, že převzatý předmět nájmu je bez zjevných závad a nedostatků, v odpovídajícím technickém stavu, že ovládá jeho řízení a obsluhu a že se podrobně seznámil s obsahem Smlouvy a tohoto Výpujčního řádu, který se zavazuje dodržovat. Na pozdější připomínky či reklamace nebude brán ze strany pronajímatele zřetel. Pronajímatel při uzavírání Smlouvy žádným způsobem nezkoumá zdravotní stav, kondici ani řidičské schopnosti nájemce (uživatele).

5. Předmět nájmu se půjčuje vždy na konkrétní počet kalendářních dní, bez ohledu na to, v jakou hodinu si nájemce předmět nájmu v daný den převezme. Maximální výpůjční doba je 1 den.

6. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu po uplynutí stanoveného počtu kalendářních dnů, a to kdykoliv v průběhu otevírací doby daného výdejního místa pronajímatele. (Příklad : je-li kolo pronajato na 1 den, otevírací doba výdejního místa je od 09:00 do 19:00 a nájemce si kolo převezme 1.6.2018 v 12:00, je povinen ji vrátit 1.6.2018 nejpozději v 19:00).

7. Vrácení předmětu nájmu provede nájemce tak, že jej předá ve stavu, v jakém jej převzal, očištěný od hrubých nečistot pronajímateli v určené době, ve stanoveném výdejním místě, kde pronajímatel provede kontrolu stavu předmětu nájmu. Smluvní strany pak dobu vrácení předmětu nájmu a případné škody způsobené na předmětu nájmu zaznamenají do Protokolu o vrácení předmětu nájmu, který je součástí Smlouvy.

8. Nevrátí-li nájemce předmět nájmu ve stanovené lhůtě, má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši denního nájemného za každý započatý den prodlení. V případě prodlení delším, než 3 dny, bez odpovídajícího zdůvodnění ze strany nájemce, bude podáno ze strany pronajímatele trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

9. Při předčasném vrácení předmětu nájmu (např. při náhlé změně počasí nebo z vlastního rozhodnutí nájemce) nemá nájemce nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

10. V případě poškození předmětu nájmu uhradí nájemce při jeho vrácení v hotovosti v plné výši veškeré škody, které na něm způsobil po dobu nájmu, resp. za které odpovídá. V případě, že nebude možné výši škody určit na místě nebo nebude mít nájemce při sobě dostatek finančních prostředků, uhradí tyto škody na základě faktury, kterou mu pronajímatel zašle na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti faktury, která činí 14 dní. Pokud bude charakter poškození předmětu nájmu takového rázu, že se stane nepojízdným nebo nezpůsobilým k dalšímu pronájmu, neboť bude vyžadována jeho rozsáhlejší oprava nebo objednání nového náhradního dílu, je nájemce vedle skutečně způsobené škody povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

11. V případě ztráty zámku je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč.

12. V případě odcizení předmětu nájmu nebo jeho totálním zničení, je nájemce povinen dostavit se neprodleně do výdejního místa a uhradit pronajímateli plnou pořizovací cenu odcizeného/zničeného kola, jejiž výše je uvedena ve Smlouvě, a to na místě v hotovosti nebo po dohodě s pronajímatelem na základě faktury, kterou mu pronajímatel zašle na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti faktury, která činí 14 dní.

13. Smluvní pokutu hradí nájemce na místě, při vrácení předmětu nájmu. Smluvní pokuta nemá vliv na pravo na náhradu škody ani na její výši.

 

VI.

Povinnosti nájemce a pravidla užívání předmětu nájmu

1. Převzetím předmětu nájmu přebírá nájemce plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu nájmu, pokud k nim dojde od převzetí předmětu nájmu nájemcem do vrácení předmětu nájmu pronajímateli, a to jakkoli tedy i bez zavinění nájemce, výjma případů, kdy ke škodě dojde zjevně pouze vinou pronajímatele.

2. Nájemce není oprávněn umožnit užívání kola osobě, která není uvedena ve Smlouvě jako nájemce nebo uživatel.

3. Nájemce bere na vědomí, že jízda na kole je uskutečňována na jeho vlastní nebezpečí. Pronajímatel tedy nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou užíváním kola nebo v souvislosti s ním nájemcem/uživatelem nebo třetí osobou na zdraví nebo majetku nájemce/uživatele, pronajímatele nebo třetích osob.

4. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určen, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.

5. Nájemce je povinen nechat kolo zamčené ke sloupu/stojanu, nikoliv pouze samostatně zamčené.

6. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny či úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele.

7. Nájemce bere na vědomí, že v případě defektu (píchnutí kola), je přísně zakázáno pokračovat v jízdě, neboť hrozí trvalé poškození ráfku kola. V takovém případě je nájemce povinen dotlačit kolo vlastní silou zpět do výdejního místa.

8. Nájemce je při jízdě na kole povinen plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání jízdních kol v silničním provozu a nese plnou odpovědnost za škody způsobené z důvodu nedodržení příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a za jednání, která budou mít za následek kolizi s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození či zničení kola v důsledku nárazu do překážky nebo pádu kola.

11. Jakékoli poškození, poruchu či jiný problém týkající se provozuschopnosti předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli při jeho vrácení, případně  tuto skutečnost telefonicky nahlásit pronajímateli na jeho tel. číslo uvedené ve Smlouvě a dohodnout s ním další postup.

12. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti krádeži a za všech okolností si počínat tak, aby nemohlo dojít k jeho odcizení. Nájemce je povinen nechat kolo zamčené ke sloupu/stojanu, nikoliv pouze samostatně zamčené. Při opuštění kola je nájemce povinen vždy použít zámek. V ípadě odcizení kola je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli, kontaktovat Policii ČR a poskytnout plnou součinnost při provádění příslušných šetření.

VII.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Nájemce uděluje podpisem Smlouvy pronajímateli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údaju v rozsahu, v jakém mu je poskytne ve Smlouvě, a to všemi způsoby a za účelem plnění práv a povinností pronajímatele ze Smlouvy a za účelem nabízení obchodu a služeb nájemci. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a nájemce jej uděluje dobrovolně, proto má právo jej kdykoli odvolat, a to písemně na adrese pronajímatele. Nájemce má v souladu s ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb. právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva uvedená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

VIII.

Pokyny pronajímatele k jízdě na kole

Ochranné prvky : při jízdě na kole je doporučeno mít vlastní ochrannou cyklistickou helmu, cyklistické brýle, cyklistické rukavice a pevnou obuv.

Pro osoby mladší 18-ti let je cyklistická helma povinná. Cyklistickou helmu je možno zapůjčit ve výdejním místě pronajímatele za poplatek dle platného Ceníku pronajímatele. Dále je doporučeno mít s sebou batůžek, kam si můžete uschovat osobní věci nebo např. malé občerstvení na cestu.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu Výpůjčního řádu. Výpujční řád v konkrétním znění je vždy platný pro závazkové vztahy ze Smluv uzavřených v době jeho platnosti a účinnosti.
2.
Tento Vypůjční řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 18.5.2018.

 

 

V Českých Budějovicích dne 18.5.2018

  

 

©2024 www.pension4dvory.cz